Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Blythe bvba

 1. Behalve eventuele bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, onderstaande voorwaarden van toepassing.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de geldende waarden van lonen, materialen en diensten bij de ondertekening van de factuur of van de bestelbon . Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 3. Klachten betreffende de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons bereiken binnen de acht dagen na de levering en in alle geval voor het gebruik of het doorverkopen van de goederen.
 4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoeten. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
 6. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper.
 7. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd bij onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht zoals staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.
 8. Blythe bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 9. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Tevens behouden wij ons dan het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 10. Waarborgen gelden volgens de voorwaarden en verplichtingen van de leveranciers van Blythe bvba, waarbij Blythe bvba als bemiddelaar optreedt. De waarborgen zijn enkel van toepassing op de geleverde hardware, ttz op de tastbare componenten waaruit de machines zijn samengesteld. Op het door de fabrikant geïnstalleerde besturingssysteem en op alle andere software is de garantie niet van toepassing: systeemsoftware of toepassingssoftware vallen in geen geval onder de garantievoorwaarden. Het uitvoeren van de waarborg in geval van defecten is beperkt tot het leveren en vervangen van defecte onderdelen, of het leveren van een nieuwe gelijkwaardige machine. Indien ten gevolge van het vervangen van onderdelen een herinstallatie van het besturingssysteem en/of van bepaalde software noodzakelijk is, zijn deze installaties niet door de garantie gedekt.
 11. De garantie geldt enkel wanneer de machine wordt gebruikt onder de originele systeemsoftware, zoals vermeld op de factuur. Blythe bvba kan nooit het functioneren van een machine garanderen na een upgrade of na een wijziging aangebracht aan het originele systeem.
 12. Alle transportkosten of verplaatsingskosten verbonden met het uitvoeren van de garanties zijn ten laste van de klant.
 13. Blythe bvba is bij interventies aan het materiaal van zijn klanten enkel aansprakelijk voor eventuele schade aangebracht aan het materiaal zelf. Blythe bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals het verlies of de beschadiging van gegevens, software of bestanden op zijn machines, door een fout van Blythe bvba, door virussen of door eender welke andere oorzaak. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het nemen van de nodige backups om dergelijke schade te voorkomen.
 14. De informatie die Blythe bvba beschikbaar stelt op zijn website of via andere media is zorgvuldig door Blythe bvba samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Niettemin kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor geleden schade ten gevolge van verkeerde informatie wordt door Blythe bvba dan ook uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Blythe bvba. De prijs- en voorraadopgaven zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en voor het gebruik en de verificatie van de informatie. Namen van producten en fabrikanten worden uitsluitend gebruikt ter identificatie.
 15. De voorwaarden van het hierna beschreven verzakingsrecht zijn uitsluitend van toepassing bij verkopen op afstand aan consumenten. Zij gelden dus enkel voor aankopen die werden aangegaan door natuurlijke personen, voor niet-beroepsmatige doeleinden. Overeenkomstig de wetgeving Verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de consument het recht geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De consument moet op voorhand Blythe bvba per mail of per telefoon inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de consument. Het verzakingsrecht vervalt indien na afloop van de termijn van 14 dagen de goederen niet aan Blythe bvba werden teruggezonden. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Terugzending van de zaken kan alleen in de originele verpakking en zonder enige schade of gebruikssporen. Volgende zaken zijn uitgesloten van terugbetaling: 1) Extra leveringskosten ten gevolge van een leverwijze waarmee de klant heeft ingestemd bij de aankoop. 2) Diensten die geleverd werden vóór het inroepen van het verzakingsrecht, zoals installaties en opleidingen. 3) Alle aanpassingen, contracten of verbintenissen die specifiek voor de klant werden aangegaan en die daardoor niet herverkoopbaar zijn.
 16. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.